Prezydent Krzysztof Żuk wręczył nominacje członkom Rady Kultury powołanej na nową kadencję. Na pierwszym posiedzeniu Rady ustalono plan pracy na 2015 rok i dyskutowano  na temat przygotowań do obchodów 700-lecia miasta.

 


Skład Rady Kultury powołanej na lata 2015-2018:

1) Przedstawiciele wskazani przez Prezydenta Miasta Lublin:

 • Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych

 • Michał Karapuda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin

 • dr Wojciech Mendzelewski, Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (przedstawiciel stowarzyszeń twórczych)

 • prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich (przedstawiciel środowiska akademickiego)

 • Teresa Księska-Falger, Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie

 • prof. Leszek Mądzik, Dyrektor Artystyczny Sceny Plastycznej KUL

 • Janusz Opryński, Dyrektor Artystyczny Centrum Kultury w Lublinie

2) Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin: 

 • Radny Marcin Nowak

3) Przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

 •  Anna Dąbrowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Jesteśmy Kroplą"

4) Przedstawiciel wskazany przez Marszałka Województwa Lubelskiego 

 • dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

5) przedstawiciele instytucji kultury prowadzonych przez miasto Lublin:

 • Aleksandra Szulc-Choma, Dyrektorka Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice

 • Grzegorz Rzepecki, Dyrektor Warsztatów Kultury

 • Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN

6) przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność w zakresie kultury na terenie Miasta Lublin:

 • Maria Pietrusza-Budzyńska, Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska

 • Zbigniew Nestorowicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Do zadań Rady Kultury należy m.in. opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji, opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury, opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury, inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Lublin. Rada będzie też inicjować przedsięwzięcia i działania w zakresie kultury oraz inicjować organizowanie Forum Kultury Lublina.