Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.  Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca do przedszkola pierwszego wyboru.


Dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego. Dla nich jest zapewnione miejsce w placówkach.

Rodzice dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, w celu potwierdzenia woli uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym jego dziecka na kolejny rok szkolny – składają deklarację o kontynuacji.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci młodszych odbywa się na wolne miejsca. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy.

Rodzice dzieci 5 letnich urodzonych w 2010 r., zamieszkałych na terenie gminy Lublin zostali poinformowani listownie, iż mają zapewnione miejsce dla dziecka. Do 20 lutego powinni potwierdzić, czy ich pociecha będzie chodziła do przedszkola wskazanego w informacji lub wybrać inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, gdzie dziecko realizować będzie roczne przygotowanie przedszkolne.