Miasto zaprasza na otwartą dyskusję na temat Błoni pod Zamkiem. Przedstawiciele zespołu projektowego nagrodzonego pierwszą nagrodą wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przedstawią szczegółowo zwycięską koncepcję i wezmą udział w dyskusji.

 

W konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem rywalizowało 15 prac. Sąd Konkursowy pierwszą nagrodę przyznał zespołowi autorskiemu Zuzanny Szpocińskiej (Warszawa), Aleksandry Bonieckiej (Radzynin), Tomasza Marciniewicza (Warszawa) i Michała Poziemskiego (Ząbki). 

Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania Błoni, która z jednej strony stworzy otwartą i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej będzie się odnosiła do  historycznej i kulturowej przeszłości Lublina, wyznaczając ramy rozwoju tej części miasta. Konkurs miał dostarczyć informacji o możliwościach docelowego kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych, wskazać możliwość wykorzystania terenów należących obecnie do miasta i określić zasady kształtowania zieleni wysokiej uwzględniające dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku.

Otwarta dyskusja na temat zagospodarowania Błoni pod Zamkiem odbędzie się 23 listopada (poniedziałek) o godz. 17 w Ratuszu (sala nr. 2, na parterze). Towarzyszyć jej będzie wystawa prac konkursowych.