Radni Wspólnego Lublina przygotowali apel Rady Miasta Lublin do premier Beaty Szydło w sprawie przekazania samorządowi Lublina 17 milionów złotych w formie dotacji celowej na wprowadzenie w życie reformy szkolnej.  

Apel Rady Miasta Lublin

z dn. 21 grudnia 2017

do Pani Beaty Szydło

Prezesa Rady Ministrów

 

w sprawie: przekazania samorządowi Lublina 17 milionów złotych w formie dotacji celowej na wprowadzenie w życie nowego ustroju szkolnego.

 

Rada Miasta Lublin oczekuje, że do budżetu miasta wpłynie kwota 17 milionów złotych przekazanych z budżetu centralnego. Przekazanie tych środków jest warunkiem skutecznej realizacji reformy oświaty w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

W listopadzie ubiegłego roku Rada Miasta Lublin, w swoim stanowisku, krytycznie odniosła się do projektu proponowanych zmian w systemie oświaty. Jednym z głównych argumentów podejmowanych w stanowisku był brak środków w budżecie miasta niezbędnych do wprowadzenia reformy. Obecnie, Urząd Miasta Lublin dokonał dokładnych wyliczeń kosztów proponowanych zmian. Przedstawiają się one następująco:

 

1) 1 222 200 zł – koszty zwiększenia zatrudnienia nauczycieli w klasach IV – VII szkół podstawowych. Szacować należy, iż liczba etatów nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2017 w klasach IV – VII szkół podstawowych i klasach II – III gimnazjów będzie większa o ok. 50 od liczby zatrudnionych obecnie w klasach IV – VI szkół podstawowych i klasach I – III gimnazjów;

2) 1 075 000 zł – wyposażenie 25 sal lekcyjnych dla uczniów klas I szkół podstawowych, które powstaną na bazie obecnych gimnazjów, tj. Gimnazjum nr 1, 5, 7, 14, 15, 16, 18 i 19. Przewiduje się przekształcenie ww gimnazjów w samodzielne szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi i utworzenie w nich 25 oddziałów klasy I szkoły podstawowej;

3) 360 000 zł – na utworzenie i wyposażenie świetlic w szkołach podstawowych wymienionych w pkt. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda szkoła podstawowa musi prowadzić świetlicę, a prawo do korzystania ze świetlicy mają wszyscy uczący się;

4) 680 800 zł – na dofinansowanie dopłat do obiadów w szkołach podstawowych tworzonych na bazie gimnazjów; W przypadku braku możliwości odtworzenia stołówek w obiektach obecnych gimnazjów, należało będzie zastosować zasady obowiązujące obecnie w 3 szkołach prowadzonych przez miasto, w których gmina dopłaca do obiadu, tak aby wszyscy uczniowie korzystający z wyżywienia opłacali jedynie wartość wsadu do kotła;

5) 400 000 zł – na dostosowanie sanitariatów do potrzeb uczniów szkół podstawowych. W wymienionych w pkt. 2 szkołach będzie konieczność dostosowania pomieszczeń sanitarnych do potrzeb najmłodszych uczniów. Wartość robót w tym zakresie oszacowano na 50 000 zł na jeden budynek.

W pkt 6-9 przedstawione są wydatki związane z wyposażeniem szkół podstawowych oraz niezbędnymi pracami modernizacyjnymi.

6) 4 900 350 zł – na dostosowanie i wyposażenie 21 pomieszczeń na potrzeby pracowni do nauki fizyki;

7) 4 669 350 zł – na dostosowanie i wyposażenie 21 pomieszczeń na potrzeby pracowni z dygestorium do nauki chemii;

Działania opisane w pkt. 5 i 6 powinny być podjęte w odniesieniu do obecnie funkcjonujących szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół które znajdują się w zespole szkół, albo będą w przyszłości korzystały z pracowni znajdujących się w obecnych gimnazjach, funkcjonujących w tym samym lub pobliskim obiekcie. Dla wyliczeń przyjęto, iż koszt wyposażenia pracowni chemicznej wynosi ok. 77 000 zł, zaś pracowni fizycznej 66 000 zł. Szacunkowy koszt prac budowlanych koniecznych do zainstalowania pracowni zgodnie z przepisami (instalacja elektryczna, gazowa i wentylacyjna) wynosi ok. 150 000 zł na 1 pracownię. Przy czym przyjęto założenie, iż nie będzie konieczności sporządzania dokumentacji i kompleksowej przebudowy obiektu dostosowującej go do obowiązujących norm technicznych prawa budowlanego. W takim przypadku koszty będą wielokrotnie większe, mogą sięgać nawet 2 500 000 zł na jeden obiekt.

8) 1 600 000 zł - wyposażenie 8 placów zabaw przy tworzonych szkołach podstawowych. Przyjęto uśrednioną wartość na podstawie wcześniej zrealizowanych obiektów tego typu.

9) 2 400 000 zł – na dostosowanie pomieszczeń do wydawania posiłków i pomieszczeń na jadalnię (przy dostarczaniu posiłków przez podmiot zewnętrzny). Pełne uruchomienie stołówki w jednej szkole jest szacowane przez Wydział Inwestycji i Remontów na kwotę ok. 2 000 000 złotych.

W sumie, w najbliższym roku budżetowym samorząd Lublina musi wyasygnować na przebudowę ustroju szkolnego kwotę 17 307 700 zł.