Radni z Lublina zatwierdzili dwie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Czubów. Pierwsza dotyczy okolic ul. Watykańskiej, druga rejonu między ul. Jutrzenki i ul. Matki Teresy z Kalkuty.

 

Korekta dotycząca ul. Watykańskiej rozwiązuje problem obsługi komunikacyjnej działki Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z niedokończonym budynkiem (tzw. U-1, U-2). Temat od lat jest przedmiotem sporów między kolejnymi nabywcami działki, SM „Czuby” i Gminą Lublin. Zmieniony plan pozwala na wybudowanie dojazdu i chodnika od strony ul. Watykańskiej.

To rozwiązanie wręcz idealne dla przyszłych inwestorów (w pierwszym wyłożeniu planu forsowany był wariant wytyczenia drogi i chodnika od ul. Jutrzenki przez lokalne targowisko). Odblokowane w ten sposób miejsce stanie się atrakcyjną działką. Bardzo możliwe, że powstanie tu duże centrum usług medycznych.

– Niejako „przy okazji” poprawiliśmy też funkcje uliczki między kościołem św. Rodziny a nowowybudowanym Markpolem, co umożliwiło obsługę komunikacyjną marketu oraz usankcjonowało istnienie chodnika ze ścieżką rowerową w przejściu podziemnym pod al. Jana Pawła II – tłumaczy Marek Jakubowski, radny Wspólnego Lublina z Czubów.

Druga zmiana planu dotyczy rejonu między ul. Jutrzenki i ul. Matki Teresy z Kalkuty. To teren niedokończonej budowy kompleksu mieszkalno-usługowego, która zatrzymała się po wzniesieniu bloków mieszkalnych. Niezrealizowana część usługowa z wielkim podziemnym parkingiem straszy od wielu lat, stała się przyczyną bankructwa ówczesnych inwestorów.

Zmiana planu zagospodarowania porządkuje teren, daje szansę na ciekawą zabudowę południowej części działki. Z jednej strony rozwiązuje problemy smutnej przeszłości, z drugiej włącza teren w obszar tzw. strefy koncentracji usług o charakterze dzielnicowym.

– Ta część osiedla Ruta znajduje się w sercu całej dzielnicy Czuby, jest świetnie skomunikowana, a teren tzw. placu papieskiego (od wizyty Ojca Świętego w 1987 r.) długo pozostawał niezabudowany. Czekał na zbudowanie tu Centrum Dzielnicowego Czuby. Czekał długo za długo, ale cieszy, że obecnie tak szybko się urbanizuje. To miejsce ma ogromny potencjał, pilnujmy, by najlepiej służył mieszkańcom dzielnicy – dodaje radny Jakubowski.